disclaimer

Quink vocaal ensemble doet zijn uiterste best om de gegevens op deze site correct te laten zijn. Mocht u een fout tegenkomen dan stellen wij het op prijs als u dat aan ons wilt doorgeven. Het ensemble kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor incorrecte of foutieve gegevens op de website. Deze geven ook geen recht op een financiële compensatie. Quink vocaal ensemble is niet verantwoordelijk t.a.v. gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving of welke schade dan ook veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven en interpreteren van informatie.

Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht en andere wetgeving op intellectuele eigendom. Naast de wettelijke uitzonderingen mogen de beschermde data worden gebruikt mits de bron daarvan wordt vermeld. Wij worden hier graag vooraf van op de hoogte gebracht. Het maken van kopieën, aanpassingen en vertalingen, of het bewerken of het aanbrengen van wijzigingen van het geheel of van een substantieel deel van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, is verboden behoudens wettelijke uitzonderingen of na voorafgaande expliciete toestemming van Quink vocaal ensemble. Elke inbreuk op deze rechten kan leiden tot een civielrechtelijke en/of strafrechtelijke vervolging.

Quink vocaal ensemble is in geen geval aansprakelijk noch verantwoordelijk voor mogelijke links naar websites of naar webpagina's van derden, waarover wij geen zeggenschap hebben wat betreft de inhoud of andere kenmerken. Hoewel het aanbrengen van een link naar de website van Quink vocaal ensemble geoorloofd is zonder toestemming, worden wij er graag vooraf van op de hoogte gebracht.
Marjon Strijk
Elsbeth Gerritsen
Harry van Berne
Kees Jan de Koning